ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2019.4402
Ogłoszony: 12.09.2019

UCHWAŁA NR 148/XII/2019
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 ze zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w Jarosławiu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 133/5 i 133/6 - Jarosław Obręb 4, stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ciąg pieszo-jezdny o symbolu 2DX, nadaje się nazwę: Miła.

§ 2. Położenie ulicy, o której mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpacki. [sic!]

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Szczepan Łąka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148/XII/2019
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 sierpnia 2019 r.


skan uchwały