ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2022.4145
Ogłoszony: 15.11.2022

UCHWAŁA NR 727/LIII/2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1693 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jarosławskiego, Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ Pozbawia się drogę gminną nr 111250R (ul. Rynek) klasa techniczna L, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 2354, położona w obrębie Miasta Jarosław nr 4, kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

§ 2. Położenie drogi gminnej nr 111250R (ul. Rynek) pozbawianej kategorii gminnej i wyłączanej z użytkowania określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Szczepan Łąka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 727/LIII/2022
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 3 października 2022 r.