ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2019.3394
Ogłoszony: 27.06.2019

UCHWAŁA NR 129/X/2019
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie nadania nazwy rondu w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Części ronda położonemu w Jarosławiu u zbiegu ulic Strzeleckiej i Pawłosiowskiej, w ciągu dróg powiatowych nr 1725 R oraz 1724 R, usytuowanemu na części działki nr ewid. gr. 540, na działce nr ewid. gr. 579/1 oraz części działki 1973/5 (obręb 5) m. Jarosławia nadaje się nazwę: Rondo 100-lecia Niepodległości.

§ 2. Położenie ronda, o którym mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Szczepan Łąka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/X/2019
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 30 maja 2019 r.


skan uchwały