ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr XXX/95/72
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 29 sierpnia 1972 r.

w sprawie nadania nazwy dla osiedla mieszkaniowego przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu.

Miejska Rada Narodowa w Jarosławiu działając na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. Nr 29, poz. 172 z 1963 r.), Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (Załącznik do zarządzenia Min. Gosp. Kom. z dnia 28.06.1968 r., M.P. Nr 30 z dnia 12 lipca 1968 r., poz. 197) - na wniosek Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

postanawia:

nadać osiedlu przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu nazwę
"Imienia Mikołaja Kopernika"

Uzasadnienie:

Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu realizując postulaty mieszkańców osiedla przy ul. 3-go Maja w Jarosławiu, celem uczczenia obchodów Rocznicy Kopernikowskiej wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały i nadanie w/w osiedlu nazwy imienia Mikołaja Kopernika, co zostało pozytywnie zaaprobowane przez Komisję Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu.
Wykonanie uchwały zleca się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu pod nadzorem Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Prezydium MRN
mgr Zygmunt Strenczak

Przewodniczący obrad
Józef Sołtys

skan uchwały