ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr XV/58/77
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 19 kwietnia 1977 r.

w sprawie nadania nazw ulicom i placom w mieście Jarosławiu.

Miejska Rada Narodowa w Jarosławiu działając na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 26, póz. 139 z 1975 r.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom, placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, póz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.)

postanawia:

§ 1

Nadać nazwy dla ulic pozostających dotychczas bez nazwy:
1. Ulica wychodząca od ulicy Łazy Kostkowskie i biegnąca w kierunku północnym do granic miasta Jarosławia otrzymuje nazwę PIASKOWA.
2. Ulica łącząca ulicę Łazy Kostkowskie z ulicą Kolaniki otrzymuje nazwę ŻWIROWA.
3. Ulica wychodząca od ulicy Łazy kostkowskie i biegnąca w kierunku południowo-wschodnim na odcinku ok. 250 m, skręcająca w dalszym swym biegu w kierunku południowym i dochodząca do granic miasta Jarosławia otrzymuje nazwę MOKRA.
4. Ulica wychodząca od ulicy Łazy Kostkowskie i biegnąca w zasadniczym kierunku południowym, dochodząca do przepustu na potoku, przechodząca dalej w ulicę Blich otrzymuje nazwę KAMIENNA.
5. Ulica Okrzei zostaje skrócona i dochodzi do koryta Starego Sanu a dalsza jej część dochodząca do ulicy Misztale otrzymuje nazwę STAROSANOWA.
6. Boczna ulicy Grottgera otrzymuje nazwę KOSSAKA.
7. Ulica 3-go Maja zostaje przedłużona do granic administracyjnych m. Jarosławia, rozszerzonych Rozporządzeniem Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 245).
8. Ulica łącząca ulicę 3-go Maja z ulicą Słoneczna, otrzymuje nazwę BOCZNA SŁONECZNEJ.
9. Osiedle położone przy ulicy 3-go Maja na przeciwko skrzyżowania ulicy 3-go Maja z ulicą Boczna Słoneczna otrzymuje nazwę OSIEDLE KOMBATANTÓW.
10. Ulica wychodząca od ulicy 3-go Maja w kierunku północno-wschodnim dochodząca do ulicy za koszarami otrzymuje nazwę związaną z nią tradycyjnie GŁĘBOKA.
11. Ulica wychodząca od ulicy 3-go Maja w kierunku północno-wschodnim dochodząca do granic administracyjnych miasta otrzymuje nazwę ŻOŁNIERSKA.
12. Ulica wychodząca od ulicy 3-go Maja w kierunku w kierunku północno-wschodnim dochodząca do granic miasta Jarosławia otrzymuje nazwę DZIEWIARSKA.
13. Ulica wychodząca od ulicy Dziewiarskiej w kierunku północno-wschodnim, będąca drogą dojazdową do Spółdzielni Produkcyjnej otrzymuje nazwę SPÓŁDZIELCZA.
14. Ulica wychodząca od ulicy 3-go Maja w kierunku południowo-zachodnim dochodząca do granic miasta, a dalej w kierunku wsi Morawsko otrzymuje nazwę związaną z nią tradycyjnie MORAWSKA.
15. Ulica wychodząca od ulicy 3-go Maja w zasadniczym kierunku południowo-zachodnim przebiegająca obok ZPZ otrzymuje nazwę ZBOŻOWA.
16. Ulica wychodząca od ulicy 3-go Maja w kierunku południowo-wschodnim będąca drogą dojazdową do Bazy JPB otrzymuje nazwę BUDOWLANYCH.
17. Osiedle położone przy ulicach Bandurskiego i Żeromskiego, noszące nazwę roboczą Bandurskiego otrzymuje nazwę Osiedle im. STANISŁAWA ŁAŃCUCKIEGO. Ulica Bandurskiego pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie:

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego w 1978 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie realizacji uchwały Nr 100/76 Rady Ministrów z dnia 20 maja 1976 roku oraz w związku z rozszerzeniem granic administracyjnych m. Jarosławia (Dz.U. Nr 41, poz. 241) zaistniała konieczność nadania nazw ulicom i placom pozostającym dotychczas bez nazwy.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia pod nadzorem Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Miejskiej Rady Narodowej.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Adam Zastyrec

skan uchwały