ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr XVIII/66/81
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 26 listopada 1981 r.

w sprawie przywrócenia dawnych nazw ulicom i placom na terenie miasta Jarosławia.

Miejska Rada Narodowa w Jarosławiu działając na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. Nr 26, poz. 139 z 1975 r.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w spr. nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.)

postanawia

§ 1

Przywrócić dawne nazwy ulicom:
1. Plac Gwardii Ludowej - Mały Rynek
- był pomocniczym placem targowym dla Rynku Głównego od XVI w., początkowo określany w źródłach jako nowy rynek z czasem ustaliła się nazwa Mały Rynek potwierdzona uchwałą MRN w 1892 r.
2. ul. Mariana Buczka -
a) część od Placu Mickiewicza do ul. Podzamcze - ul. Hetmana Jana Tarnowskiego
- Hetmana Wielkiego Koronnego i Kasztelana Krakowskiego, jednego z najwybitniejszych wodzów i teoretyków obronności w dziejach Polski, wielkiego humanisty, właściciela Jarosławia w latach 1522-1561, wielce zasłużonego dla rozwoju gospodarczego miasta (m.in. rozwinął na szeroką skalę handel wołami) oraz jego obronności: rozbudował w potężną fortecę zamek nad sanem od strony płd. zach. opasał miasta murami (wzdł. tejże ulicy), zamek dolny połączył z zamkiem górnym gospodarczym podgrodziem, wybudował spichlerze na stokach góry zamkowej założył rozległy zwierzyniec. Hetman Tarnowski rozbudował i umacniał obronnie i gospodarczo Jarosław, przeznaczając miasto na siedzibę rodową swego jedynego syna Jana Krzysztofa.
b) część ulicy od ul. Podzamcze do ul. Nad Sanem tzn. do miejsca gdzie stał zamek dolny - ul. Zamkowa
- ze znakomitych niegdyś budowli zamku górnego i zamku dolnego nie pozostał żaden ślad w terenie, nazwa ulicy jest zatem jedynym widomym przekazem historii.
3. ul. Szkolna - ul. Św. Ducha
- nazwa związana z zespołem szpitalnym fundowanym przez Spytka z Jarosławia w 1462 r. Obecna ul. była drogą dojazdową do traktu krakowskiego na zaplecze gospodarcze rozległych wówczas posiadłości szpitalnych. Jest jednym z nielicznych elementów średniowiecznej sieci drożnej podmiejskiej zaznaczonej na najstarszym planie miasta tzw. planie szwedzkim z 1704 r.
4. ul. J. Marchlewskiego - ul. Królowej Jadwigi
- nazwa nadana w 1910 r. dla uczczenia 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Niezależnie od wielkich zasług w historii Polski, osoba królowej Jadwigi związana jest ściśle z Jarosławiem. Przebywała tutaj w 1387 r. w czasie wyprawy węgierskiej, tutaj wydała słynny akt włączenia ziemi przemyskiej do Korony a Jarosław nadała wówczas Jaśkowi z Tarnowa co stało się podstawą wyodrębnienia jarosławskiej linii Leliwitów a w konsekwencji czynnikiem wielkiego rozkwitu miasta.
5. ul. Feliksa Dzierżyńskiego - ul. Ignacego Jana Paderewskiego
- wybitnego kompozytora, pianisty, polityka, wielkiego działacza narodowego i społecznego.
6. ul. L. Waryńskiego - ul. Legionów
- dwie wymienione wyżej ulice wytyczone zostały w nowo rozwijającej się dzielnicy w okresie międzywojennym, nazwę otrzymały w 1931 r. (jak i inne ulice na tzw. Lahmanówce) i są to nazwy związane z czasem, w którym zostały nadane.
7. ul. K. Pułaskiego - ul. Powstania Styczniowego
- nazwa została nadana w 1936 r. nowej ulicy dla upamiętnienia powstania styczniowego w formie skrótowej "Styczniowa" - winna mieć pełne brzmienie.
8. ul. A. Lampe - ul. Lucjana Siemieńskiego
- poeta i wybitny krytyk literacki, uczestnik powstania listopadowego od 1832 r. działał we Lwowie m.in. w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego, więziony w latach 1837-1838 zbiegł do Francji, na emigracji działacz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, w póżniejszych latach profesor literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nazwiskiem jego nazwana została nowa ulica w 1936 r.

§ 2

Przywrócić ulicom pełnego brzmienia ich nazw:
1. ul. Spytka z Jarosławia, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. płk. Leona Czechowskiego, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. gen. Henryka Zielińskiego, ul. ks. Franciszka Siarczyńskiego, ul. Plac ks. Piotra Skargi.

§ 3

MRN w Jarosławiu postanawia nadawać nowo powstałym ulicom i osiedlom w pierwszej kolejności nazwy dotychczas istniejące a w oparciu o niniejszą uchwale zmienione. Nowe nazwy ulic i osiedli będą nadawane na wniosek Komisji ds. zmian nazw ulic, placów i osiedli powołanej uchwałą na sesji w dniu 30 czerwca 1981 r. Komisja będzie przedstawiała na sesji MRN wszystkie propozycje zmian nazw ulic z uzasadnieniem przyjęcia lub nie przyjęcia nazwy przez Komisję.

§ 4

Uchwałę należy opublikować do wiadomości mieszkańców, przedsiębiorstw, instytucji i urzędów na terenie m. Jarosławia.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia pod nadzorem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego MRN.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Stanisław Wołowiec

skan uchwały