ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr XX/79/82
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 28 maja 1982 r.

w sprawie nadania nazwy dla noworealizowanego osiedla,
zlokalizowanego pomiędzy ulicą Konfederacką a Grodziszczańską w Jarosławiu.

Miejska Rada Narodowa w Jarosławiu działając na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. Nr 26, poz. 139 z 1975 r.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w spr. nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.)

Postanawia

§ 1

Nadać dla noworealizowanego osiedla, zlokalizowanego pomiędzy ulicą Konfederacką a ul. Grodziszczańską nazwę - Osiedle im. Wincentego Witosa.

Uzasadnienie -

Wincenty Witos - prezes Stronnictwa Ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej - przywódca chłopów polskich, był więziony w październiku 1939 r. przez hitlerowców w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu. W budynku tym Wincenty Witos był więziony przez kilka tygodni, bezpośrednio po aresztowaniu w Cieszacinie Wielkim. Ustanowienie nowego osiedla Im. Wincentego Witosa znajduje także uzasadnienie w tym, że w okresie międzywojennym był częstym gościem odbywających się w Jarosławiu wieców i manifestacji chłopskich, organizowanych przez Stronnictwo Ludowe. W mieście stanowiącym centralny ośrodek rejonu o tak dużych tradycjach ruchu ludowego, nadanie nowemu osiedlu imienia wielkiego męża stanu i przywódcy chłopów jest słuszne i uzasadnione.

§ 2

Uchwałę należy opublikować do wiadomości mieszkańców, przedsiębiorstw, instytucji i urzędów na terenie m. Jarosławia.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia pod nadzorem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego MRN.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Stanisław Wołowiec

skan uchwały