ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr XXIV/91/83
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 14 marca 1983 r.

w sprawie nadania nazw osiedlom budownictwa wielorodzinnego w Jarosławiu.

Miejska rada Narodowa w Jarosławiu działając na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. Nr 26, poz. 139 z 1975 r.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w spr. nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.)

Postanawia

§ 1

1. Osiedlu budownictwa wielorodzinnego położonego w Jarosławiu, pomiędzy ulicami: przedłużenie ul. Konfederackiej, ul. Kościuszki, ul. Reformacką i przedłużeniem ul. Głowackiego w kierunku ulicy Świerczewskiego - nadać nazwę Osiedle im. gen. Kazimierza Pułaskiego.
Gen. Kazimierz Pułaski urodzony w 1747 r. w Winiarach koło Warki, syn Józefa Pułaskiego inicjatora konfederacji barskiej, mającej na celu uniezależnienie kraju od wpływu caratu rosyjskiego. Był jednym z najbardziej walecznych dowódców konfederacji. Po upadku konfederacji i I rozbiorze ziem polskich w 1772 r., udaje się do Paryża, a następnie do Turcji, biorąc udział w wojnie turecko-rosyjskiej po stronie Turcji. Po nieudanej wyprawie czyni starania o wyjazd do Ameryki, celem wzięcia udziału pod wodzą Jerzego Waszyngtona w walce o niepodległość Ameryki z Anglikami. W roku 1777 bierze udział w pierwszej bitwie na ziemi amerykańskiej, otrzymując nominację na generała kawalerii. Następnie organizuje własny legion z którym walczy do swej śmierci pod Savannach, w październiku 1779 r. Na ziemi amerykańskiej doczekał się licznych pomników. W roku 1967 powstaje Muzeum Im. Kazimierza Pułaskiego w Warce-Winiarach.

2. Osiedlu budownictwa wielorodzinnego położonego na południe od Os. gen. Kazimierza Pułaskiego ograniczonemu ulicami: przedłużenie ul. Głowackiego w kierunku ul. Świerczewskiego, przedłużenie ul. Konfederackiej do ul. Świerczewskiego, częściowo ul. Świerczewskiego i wzdłuż muru OO. Reformatów - nadać nazwę gen. Władysława Eugeniusza Sikorskiego - z wyłączeniem budynku szkoły podstawowej nr 2 i 8 oraz Państwowego Domu Dziecka.
Gen. Władysław Eugeniusz Sikorski urodzony w 1881 r. z zawodu inżynier, całe swe życie związał z wojskiem. Był jedną z wybitniejszych postaci polskiego irredentyzmu w Galicji, współorganizatorem polskich formacji zbrojnych w czasie I wojny światowej. Od 1920 r. dowódca armii w stopniu generała. Szef sztabu generalnego. W 1922 r. stanął na czele rządu w kryzysowej sytuacji po zabójstwie Narutowicza. W latach 1924-25 był ministrem spraw wojskowych i wniósł trwały wkład w rozwój wojska polskiego. Był wybitnym działaczem opozycyjnym w latach rządów piłsudczyzny i centralną postacią Frontu Morges. W latach 1939-43 naczelny wódz i premier rządu polskiego na emigracji. Był centralną postacią polskiego życia politycznego tego okresu. Zginął w katastrofie samolotu 4 VII 1943 r.

§ 2

Nazwę os. gen. Kazimierza Pułaskiego, nadano w miejsce zmienionej ulicy o tej samej nazwie, realizują c w części § 3 Uchwały Nr XVIII/66/81 Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu, z dnia 26.XI.1981 r. w sprawie przywrócenia zmienionych nazw ulicom i placom na terenie m. Jarosławia.

§ 3

Uchwałę należy opublikować do wiadomości mieszkańców, przedsiębiorstw, instytucji i urzędów na terenie m. Jarosławia.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia pod nadzorem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego MRN.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Stanisław Wołowiec

skan uchwały