ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr XXVI/97/83
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 29 lipca 1983 r.

w sprawie nadania nazw ulicom i placom na terenie miasta Jarosławia.

Miejska rada Narodowa w Jarosławiu działając na podstwie art. 22 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. Nr 26, poz. 139 z 1975 r.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w spr. nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.)

Postanawia

§ 1

Zmienić nawę ulicy Krzyżowe Drogi na ulicę LOTNIKÓW.
Zmiana nazwy ul. nastąpiła na wniosek Ligi Obrony Kraju w Jarosławiu M. Klub Oficerów Rezerwy.
Nazwę ul. Lotników nadano w celu upamiętnienia walki załogi samolotu "Łoś" w dniu 11.09.1939 r. z samolotami hitlerowskimi. W skład załogi samolotu "Łoś" wchodzili m. innymi p.por. Edmund Mrozowski i p.por. Edmund Kobyliński którzy polegli w walce. Zostali oni pochowani na cmentarzu w Maleniskach, gmina Pawłosiów.

§ 2

Uchwałę należy opublikować do wiadomości mieszkańców, instytucji i urzędów na terenie miasta Jarosławia.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia pod nadzorem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego MRN.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Stanisław Wołowiec

skan uchwały