ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr XXVIII/101/83
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dn. 29 grudnia 1983 r.

w sprawie nadania nazwy osiedlu domków jednorodzinnych w Jarosławiu.

Miejska rada Narodowa w Jarosławiu działając na podstwie art. 22 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. Nr 26, poz. 139 z 1975 r.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w spr. nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.)

Postanawia

§ 1

Osiedlu budownictwa jednorodzinnego przy ul. Krakowskiej nadać nazwę osiedla im. Krajowej Rady Narodowej.

Uzasadnienie

Krajowa Rada Narodowa jako reprezentant Narodu Polskiego została utworzona z 31 grudnia 1943 r. na dzień 1 stycznia 1944 r. z inicjatywy PPR. Był to główny organ lewicy z którego po wyzwoleniu utworzono pierwszy tymczasowy parlament Polski. Deklaracja programowa uchwalona przez KRN jako cel podstawowy wysunęła walkę zbrojną o wyzwolenie kraju, zapowiadała utworzenie Rządu Tymczasowego, przeprowadzenie reformy rolnej, nacjonalizację przemysłu, przywrócenie Polsce ziem zachodnich.

§ 2

Uchwałę należy opublikować do wiadomości mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta Jarosławia.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia pod nadzorem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego MRN.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Stanisław Wołowiec

skan uchwały