ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr II/9/84
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 19 lipca 1984 r.

w sprawie nadania nazwy osiedlu domków jednorodzinnych, zawartych między ulicami:
L. Siemieńskiego, Pruchnicka i Strzelecka w Jarosławiu.

Miejska Rada Narodowa w Jarosławiu, działając Ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie Rad Narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 41, poz. 185, Nr 62, poz. 286 z 1983 r. oraz nr 21, poz. 100 z 1984 r.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.)

postanawia:

§ 1

Osiedlu domków jednorodzinnych, zawartych między ulicami: L. Siemieńskiego, Pruchnicka i Strzelecka w Jarosławiu, nadać nazwę 40-lecia PRL.

Uzasadnienie.

Rok 1984 jest jubileuszowym rokiem Polski Ludowej. W ciągu tych 40 lat nastąpiły ogromne przeobrażenia w gospodarce, kulturze, oświacie, budownictwie mieszkaniowym i gospodarce komunalnej. Wybudowano 11 dużych osiedli mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego oraz dwa duże osiedla domków jednorodzinnych. Jedno z osiedli budownictwa jednorodzinnego nie posiada oficjalnej nazwy.

§ 2

Uchwałe należy opublikować do wiadomości mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie m. Jarosławia.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia pods nadzorem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego MRN.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Jan Osada

skan uchwały