ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr IV/24/84
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 17 grudnia 1984 r.

w sprawie nadania nazwy osiedlu budownictwa wielorodzinnego w Jarosławiu.

Miejska Rada Narodowa w Jarosławiu, działając na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. Nr 26, poz. 139 z 1975 r.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.)

postanawia:

§ 1

Osiedlu budownictwa wielorodzinnego położonego w Jarosławiu, u zbiegu ulic poniatowskiego i 3-go Maja nadać nazwę: Osiedle im. Księdza Waleriana Kalinki.

Ksiądz Walerian Kalinka, urodzony w 1826 roku w Bolesławicach k. Krakowa, był uczestnikiem rewolucji krakowskiej 1846 roku, rzecznikiem obozu demokratycznego i gorącym zwolennikiem walki narodowo-wyzwoleńczej, przeszedł później na bardziej ugodowe pozycje. Po upadku Powstania Styczniowego, na rzecz którego działał na emigracji (związany z obozem Czartoryskich), poświecił się dziejopisarstwu. Podstawowe jego dzieła to "Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta" (1868) i "Sejm Czteroletni" (1880-1886). Przyczyn upadku Polski dopatrywał się wyłącznie w jej sprawach wewnętrznych i głosił tezę, że upadła z własnej winy. Stanowisko Kalinki już wówczas budziło liczne kontrowersje, najsilniejsze w środowisku warszawskim, ale przyjęte zostało i kontynuowane przez historyków krakowskich, a on sam uważany jest za "ojca" tzw. krakowskiej szkoły historycznej. Niezależnie od krytycznej oceny tez i poglądów Kalinki i jego kontynuatorów, współczesna historiografia uznaje duże zasługi krakowskiej szkoły historycznej dla rozwoju badań nad dziejami Polski i metodologii tychże badań. Walerian Kalinka w 1868 roku wstąpił do zakonu zmartwychwstańców, w 1875 roku osiadł w Jarosławiu jako kapelan internatu SS. Niepokalanek i tutaj najprawdopodobniej powstał I tom monumentalnego na owe czasy dzieła "Sejm Czetroletni". Od 1880 roku przebywał we Lwowie, gdzie zmarł. Opinie jemu współczesne ukazują postać Waleriana Kalinki jako człowieka prawego i szlachetnego.

§ 2

Uchwałe należy opublikować do wiadomości mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie m. Jarosławia.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia pods nadzorem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego MRN.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Jan Osada

skan uchwały