ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr VI/34/85
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 25 kwietnia 1985 r.

w sprawie zmiany niektórych nazw ulic oraz uporządkowania numeracji nieruchomości na terenie m. Jarosławia.

Miejska Rada Narodowa w Jarosławiu, działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 41, poz. 185, Nr 62, poz. 286 z 1983 r. oraz Nr 21, poz. 100 z 1984 r.) oraz Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197 z dnia 12 lipca 1968 r.),

Postanawia

Par. 1

Dokonać zmian nazw ulic, których nazwy powtarzają się na terenie m. Jarosławia, bądź też są podobne w brzmieniu nazwy:
1. Nazwę ulicy Głębocka - zmienić na ulicę Kazimierza Gotfryda.
Urodził się w Radymnie 9.11.1903 r. Uczęszczał do szkoły ludowej, a następnie do 8-letniego I Gimnazjum Ogólnokształcącego w Jarosławiu. Po zdaniu matury w 1923 r. studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując stopień magistra filozofii z zakresu historii. Przez krótki czas przebywał we Lwowie, poszukując materiałów źródłowych do dziejów Jarosławia i najbliższego regionu. Od 1933 roku staje się społecznym pomocnikiem ówczesnego Sekretarza Magistratu, a zarazem kierownika Muzeum Miejskiego Jana Harlendera. Gromadzi wraz z nim i kataloguje zbiory muzealne i archiwalne, organizuje wystawy, wygłasza cykle odczytów o historii miasta. We wrześniu 1939 r. niemieckie władze okupacyjne polecają K. Gottfriedowi sprawowanie nadzoru nad zbiorami muzealnymi, zakazując równocześnie ich ekspozycji. W tajemnicy przed władzami niemieckimi kontynuuje K. Gottfried swą pracę naukową, analizując dokumenty archiwalne. Pracuje też jako nauczyciel w Szkole Handlowej oraz bierze udział w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku przystąpił do pracy zarówno na stanowisku kierownika muzeum, jak i nauczyciela historii w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. W roku 1947 uzyskuje na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat nauk historycznych za pracę naukową pt. "Dzieje Jarosławia od czasów najdawniejszych do końca XVIII w". Był aktywnym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Po przejściu na emeryturę w 1969 r., nie mogąc dostać mieszkania w Jarosławiu, wyjeżdża na Śląsk, gdzie 24.06.1973 r.umiera w Będzinie, a pochowany został w Jarosławiu. Pozostawił po sobie wiele prac i artykułów naukowych dotyczących m. Jarosławia.
2. Nazwę ulicy Blich - zmienić na ulicę Batalionów Chłopskich. Organizacja Batalionów Chłopskich powołana w październiku 1940 r. jako konspiracyjna organizacja wojskowa ruchu ludowego, zasięgiem swego działania objęła cały okupowany kraj, w tym również powiat i miasta Jarosław. W naszym byłym jarosławskim powiecie Bataliony Chłopskie wspólnie z organizacją Armii Krajowej przeprowadziły znaną i uwieńczoną sukcesem akcję na niemieckie magazyny broni w Nienadowej. Organizacja BCh z Majdanu Sieniawskiego współdziałając z działającą na tym terenie partyzantką radziecką przeprowadziła wiele zbrojnych akcji dywersyjnych na szkodę okupanta. Znany jest również udział żołnierzy Batalionów Chłopskich w akcji "Burza" na terenie powiatu w czerwcu i lipcu 1944 r., w szczególności w walkach z hitlerowcami w Pruchniku, Czelatycach i Wólce Rzeplińskiej.
3. Nazwę ulicy Jagiellonów - zmienić na ulicę Prof. Adama Grucy.
Prof. Adam Gruca, ur. 3.12.1893 r. w Majdanie Sieniawskim, zm. w Warszawie. Wybitny chirurg - ortopeda o światowej sławie, autor oryginalnych metod operacyjnych oraz narzędzi i aparatów, był również współtwórcą projektu kliniki ortopedycznej w Warszawie, którą kierował przez szereg lat. Liczne prace naukowe profesora były tłumaczone na wiele języków. Z Jarosławiem związany od wczesnych lat młodości, tutaj ukończył w 1913 r. gimnazjum, a w latach 1909-1913 był jednym z czołowych organizatorów i działaczy niepodległościowej organizacji "Zarzewie" i współredaktorem pisemka "Ojczyzna, Nauka, Cnota". Do ostatnich lat utrzymywał z miastem żywe kontakty. W 1977 r. ofiarował Muzeum zbiór ok. 30 fajek, w tym większość własnego pomysłu i wykonania.
4. Nazwę ulicy Kopernika - zmienić na ul. Mariana Buczka.
Nazwa ul. Mariana Buczka, nadana w miejsce zmienionej ulicy o tej samej nazwie, realizując w części Par. 3 Uchwały Nr XVIII/66/81 Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu z dnia 26 listopada 1981 r. w sprawie przywrócenia zmienionych nazw ulicom i placom na terenie m. Jarosławia.

Par. 2

Uporządkować numerację dotyczącą ulic:
1. Ul. Narutowicza - przez włączenie ulicy dojazdowej do Osiedla Jagiellonów noszącej nazwę Narutowicza do Osiedla Jagiellonów, pozostałą część ulicy Narutowicza pozostawić bez zmian.
2. Ul. Na Skarpie i Stojałowskiego - przez właściwe zanumerowanie budynków do ulic przy których się znajdują, tj. do których posiadają wejścia i wjazdy.

Par. 3

Uchwałę należy opublikować do wiadomości mieszkańców, przedsiębiorstw, instytucji i urzędów na terenie m. Jarosławia.

Par. 4.

Wykonanie Uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia, pod nadzorem Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego MRN.

Par. 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący MRN
mgr Jan Osada

skan uchwały