ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr III/21/88
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 23 listopada 1988 r.

w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu.

Na podstwie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. nr 41, poz. 185 z późn. zm.) Miejska Rada Narodowa

Postanawia

Par. 1

Nadać osiedlu mieszkaniowemu położonemu między ulicami 3-go Maja, Głębocka i Przyklasztorna nazwę "Osiedle Niepodległości".

Par. 2

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta.

Par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego.

Przewodniczący MRN
mgr Stanisław Wołowiec

skan uchwały