ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr IV/32/89
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 24 lutego 1989 r.

w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu.

Na podstwie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183) Miejska Rada Narodowa postanawia, co następuje:

§ 1

Nadać osiedlu mieszkaniowemu położonemu w Jarosławiu pomiędzy ulicami: Pogodna, Raszyńska i przedłużeniu ul. Konfederackiej w kierunku północnym nazwę: Osiedle imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływia 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego.


Przewodniczący MRN
mgr Stanisław Wołowiec

skan uchwały