ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr VIII/48/89
Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu
z dnia 30 listopada 1989 r.

w sprawie zmiany nazwy osiedla mieszkaniowego.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 1988 r. Nr 26, poz. 18) Miejska Rada Narodowa w Jarosławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową nazwę osiedla Krajowej Rady Narodowej położonego pomiędzy ulicami Krakowska i Szczytniańska. osiedle otrzymuje nazwę im. Józefa Sterańczaka.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływa 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego.


Przewodniczący MRN
mgr Stanisław Wołowiec

skan uchwały