ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 97/XIV/91
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 24 maja 1991 r.

w sprawie zmiany nazwy ul. Swierczewskiego w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95),

Rada Miasta Jarosławia
uchwala co następuje:

§1

Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy położonej w Jarosławiu im. Gen. Waltera Karola Swierczewskiego na:
im. Jana Pawła II.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Jarosławia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały