ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 177/XXIII/92
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 6 marca 1992 r.

w sprawie zmiany nazwy części ulicy Kruhel Pawłosiowski i włączenia tej części do ulicy Grodziszczańskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (dz.U. Nr 16, poz. 95, zm. Dz.U. Nr 34, poz. 253 z 1990 r.) Rada Miasta postanawia:

§ 1

Zmienić nazwę części ulicy Kruhel Pawłosiowski od numeru 1 do numeru 53 i włączenia tej części do ulicy Grodziszczańskiej nadając numery kolejne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały