ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 353/XXXIX/93
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 22 października 1993 r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Jarosławia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

Par. 1

1. Odcinkowi ulicy pomiędzy ulicami Głowackiego i Kilińskiego nadaje się nazwę im Marii Turzańskiej.
2. Odcinkowi ulicy od ul. 3-go Maja biegnącemu wzdłuż osiedla Kombatantów nadaje się nazwę prof. Mieczysława Gębarowicza.
3. Odcinkowi od ulicy Pogodnej biegnącemu wzdłuż osiedla im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nadaje się nazwę im Kazimierza Skarbowskiego.

Par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

Par. 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały