ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 354/XXXIX/93
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 22 października 1993 r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Jarosławia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

Par. 1

Odcinkowi ulicy (aleja kasztanowa) pomiędzy ulicą J. I. Kraszewskiego a Parkiem Miejskim nadaje się nazwę Aleja im. mjr Wojciecha Szczepańskiego.

Par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

Par. 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały