ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 377/XL/93
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 10 grudnia 1993 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy i placu na terenie miasta Jarosławia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

Odcinkowi ulicy pomiędzy ulicami Jezuicka i Kasztelańska (dawny Plac Gwardii Ludowej) nadaje się nazwę prof. Zbigniewa Strzeleckiego - twórcy i realizatora naukowej metody Z-S ratowania zabytkowej Starówki Jarosławskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały