ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 10/III/94
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 lipca 1994 r.

W sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.), Rada miasta Jarosława uchwala, co następuje:

§ 1

Placowi publicznemu położonemu u zbiegu ulic Słowackiego i Poniatowskiego, przed dworcem PKP - PKS, nadaje się nazwę plac im Więźniów Oświęcimia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały