ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 32/IV/94
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 30 września 1994 roku

w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

Nowo urządzonej ulicy do osiedla domków jednorodzinnych położonym przy ulicy Kruhel Pełkiński nadać nazwę Zacisze.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały