ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 34/IV/94
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 30 września 1994 r.

w sprawie nadania nazw ulicom i placom na terenie miasta Jarosławia.

Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

Par. 1

Skwer między ulicami Farna, Spytka z Jarosławia i Brama Pełkińska otrzymuje nazwę: Plac imienia Sybiraków.

Par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

Par. 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały