ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 191/XVIII/95
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 6 października 1995 r.

w sprawie zmiany nazwy części ulicy na terenie miasta Jarosławia.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę części ulicy Lotników od skrzyżowania z ulicą Szczytniańską w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej miasta Jarosławia i nadaje nazwę Krzyżowe Drogi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały