ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 252/XXIV/96
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 22 marca 1996 r.

w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym tj. Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74, Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nowo urządzonej ulicy do osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Długosza nadać nazwę Ustronie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały