ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 340/XXIX/96
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 15 listopada 1996 r.

w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać nazwę "PLAC INWALIDÓW WOJENNYCH" dla skweru przyległego do ulic: Jana Pawła II, Konfederacka i os. im. gen. Kazimierza Pułaskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały