ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 534/XL/97
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym tj. Nr 13 z 1996 roku poz. 74

Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

Nowo urządzonej ulicy osiedla domków jednorodzinnych "Osiedla Cegielniane" biegnącej od ulicy Szczytniańskiej do ulicy Cegielniana nadać nazwę: Tadeusza Danilewicza.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały