ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 606/XLVI/98
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 18 czerwca 1998 r.

w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym tj. Nr 13 z 1996 roku poz. 74

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

par. 1

Zmienić nazwę części ulicy Gabriela Narutowicza od ulicy Stefana Czarnieckiego do granicy osiedla Jagiellonów i nadać nazwę : Adolfa DIETZIUSA.

par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

Uzasadnienie:

W uznaniu zasług urodzonego w 1883 roku Adolfa Dietziusa, honorowego obywatela miasta Jarosławia długoletniego Burmistrza z okresu autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej ,który przez 27 lat pełnienia funkcji trwale związał się z losami miasta Jarosławia, nadanie nazwy ulicy jego imieniem jest w pełni zasadne.
Ulica Gabriela Narutowicza składa się z dwu odcinków: od ulicy Stefana Czarnieckiego do granicy osiedla Jagiellonów i od ulicy Jana Kasprowicza do granicy Cmentarza Starego.

skan uchwały