ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 303/XX/2000
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 15 maja 2000 r.

w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym tj. Nr 13 z 1996 roku poz. 74

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

par. 1

Zmienić dotychczasową nazwę: Aleja im. mjr Wojciecha Szczepańskiego nadaną na mocy Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 354/XXXIX/93 z dnia 22.10.1993 roku i nadać nazwę: Aleja im. pułkownika Wojciecha Szczepańskiego.

par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

Uzasadnienie:

Zaświadczenie Nr 01037 - Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1989 r. poz. 1 nadany został honorowy stopień oficerski Pułkownika - Polskich Sił Zbrojnych.

skan uchwały