ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 341/XXIV/2000
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 25 września 2000 r.

w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z późn.zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

Nadać nazwę: Burmistrza Jerzego MATUSZA ulicy prowadzącej do stadionu sportowego, łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Dolnoleżajską.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały