ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 401/XXVII/2000
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 18 grudnia 2000 r.

w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z późn.zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

par. 1

Zmienić dotychczasową nazwę: Tadeusza Danilewicza nadaną na mocy uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 534/XL/97 z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia i nadać nazwę: Podpułkownika Tadeusza Danilewicza.

par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały