ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 439/XXX/2001
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 22 kwietnia 2001 r.

w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm.)

Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1.

Nadać nazwę: Różana ulicy prowadzącej do Strzelnicy sportowej od ulicy Kruhel Pełkiński.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

Uzasadnienie:

W związku z zabudową terenu położonego między ulicą Kruhel Pełkiński, Zacisze i obiektami Strzelnicy Sportowej zachodzi konieczność nadania nazwy nowo powstałej ulicy.

skan uchwały