ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 519/XXXIV/2001
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 27 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym tj. Nr 13 z 1996 roku poz. 74

Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę ulicy Adolfa Dietziusa w ten sposób, że przywraca się dotychczasową nazwę: Gabriela Narutowicza.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

Uzasadnienie:

Po nadaniu nazwy Adolfa Dietziusa dla części ulicy G. Narutowicza Uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 606/XLVI/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku mieszkańcy nie dokonali przemeldowania żądając przywrócenia poprzedniej nazwy ulicy.

skan uchwały