ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 52/VI/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

par. 1

Nowo urządzonej ulicy bocznej Jana Długosza od strony południowo - zachodniej pierwszej w lewo po ulicy Ustronie nadać nazwę: Wiśniowa.

par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

Uzasadnienie:

W związku z zabudową działek budowlanych po południowo-zachodniej stronie ulicy Jana Długosza zachodzi pilna potrzeba nadania nowo urządzonej ulicy, przy której są wybudowane budynki mieszkalne, aby nadać im numery porządkowe. Po zasięgnięciu opinii mieszkańców i Rady Dzielnicy Nr 1 nowa ulica powinna otrzymać nazwę Wiśniowa.

skan uchwały