ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 53/VI/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

par. 1

Nowo urządzonej ulicy bocznej Przyjaźni od strony południowej pierwszej w prawo po ulicy Wiejskiej nadać nazwę: Leśna.

par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

skan uchwały