ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 64/VIII/03
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

par. 1

Nowo urządzonej ulicy bocznej Pogodna od strony południowo - zachodniej w kierunku ulicy Grodziszczańska oznaczonej w Miejscowym Planie Szczegółowym os. "Za Parkiem" symbolami 0 10 KL od ulicy Pogodna i 0 15 KD w dalszej części nadać nazwę: Burmistrza Stanisława Hajnusa.

par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

Uzasadnienie:

Na sesji w dniu 17 lutego 2003 roku zgłoszony został przez grupę radnych projekt nazwania przedmiotowej ulicy imieniem Burmistrza Stanisława Hajnusa. W uzasadnieniu podano, że na powyższe wyraziło zgodę kilku mieszkańców dzielnicy w piśmie z dnia 17.02.2003 r. skierowanym do Rady Miasta Jarosławia.
Stanisław Hajnus - Burmistrz Miasta Jarosławia w latach 1990-94 urodził się 22 maja 1935 roku w Zarszynie woj. Krośnieńskie, dorastał we Wrocławiu. Studia ukończył na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej, jednak swoje dorosłe życie i pracę związał z Jarosławiem.
Odrodzenie samorządności w Polsce w 1989 roku stworzyło zapotrzebowanie na nowych, prawych i kompetentnych ludzi. W wyborach roku 1990 uzyskał wielkie poparcie mieszkańców w pełni świadom odpowiedzialności, przyjął propozycję objęcia funkcji burmistrza miasta Jarosławia. Zadanie jakiego się podjął trzeba było realizować w warunkach pionierskich, w tym czasie ujawniły się jego zalety, przede wszystkim skromność i bezinteresowność wyrażająca się w traktowaniu pracy jako służby ludziom. Prawość i uczciwość płynące z głębokiej wiary dominowały we wszystkich jego poczynaniach.
Choroba, która doprowadziła go do przedwczesnej śmierci była spowodowana nadmiarem pracy. Zmarł 12 lutego 1997 roku jako radny, członek Zarządu Miasta Jarosławia, jego postać i życie zasługuje na tę formę upamiętnienia.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Jarosławia wnosi o podjęcie uchwały o nadaniu nazwy ulicy - Burmistrza Stanisława Hajnusa.

skan uchwały