ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 119/XIII/03
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 19 sierpnia 2003 r.

w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Jarosławia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się nazwę części ulicy "Plac Świętego Michała" na odcinku zajmowanym przez budynek Rynek nr 24 i nadaje nazwę "ulica Michalovska".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

skan uchwały