ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 187/XXII/03
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania nazw ulicy w Jarosławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 r. poz. 1591 z zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać nazwę Romana Koby ulicy bocznej Pogodnej, przedostatniej w prawo przed ul. Anny Jenke, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1016/10, nr 1021/6, nr 1026/10, nr 1026/11 - Jarosław Obręb 4.
Zwięzła biografię Romana Koby oraz szkic usytuowania ulicy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 10.11.2003 r. z wnioskiem o nadanie ulicy bocznej Pogodnej nazwy ul. Roman Koby, stanowiącej dojazd do nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, zwrócili się ich mieszkańcy, wskazując jego osobę jako człowieka szlachetnego, patriotę, Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. Zarząd Dzielnicy nr 1 w Jarosławiu w piśmie z dnia 8.12.2003 r. wyraził opinię pozytywną w tej sprawie.

Roman Koba urodził się 9 sierpnia 1916 roku w Jarosławiu. 1928-1936 uczeń gimnazjum matematyczno-przyrodniczego w Jarosławiu. 1936-1939 Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie. W sierpniu 1939 roku promowany na podporucznika i dowódca plutonu 71 p.p. w Zambrowie. Żołnierz AK. Aresztowany w 1943 roku. Do Szwecji przybył wraz z transportem byłych więźniów obozów koncentracyjnych w 1945 roku. Od 1946 roku pracuje jako kierownik działu zaopatrzenia maszynowego w ASEA w Vasteras. Zmarł 27 grudnia 2001 r.
Członek założyciel Związku Polaków w Vasteras. Członek Zarządu SPK (Stowarzyszenie Polskich kombatantów) Vastmanland (1946-), Związku Byłych Żołnierzy AK (1976-1996), prezes Kongresu polaków w Szwecji (1988-). Odznaczony: Medalem Zasługi Exsuli Dene de Ecclesia Merito, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową SPK, Krzyżem AK, Medalem Wojskowym Polska Swoim Obrońcom, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Krzyżem kawalerskim Orderu Polonia Restituta nadanym przez Rząd RP na Uchodźstwie (1987), Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta nadanym przez Prezydenta RP (1991).
Zmarł 27 grudnia 2001 r.

skan uchwały