ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 188/XXII/03
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania nazwy pasowi komunikacyjnemu w Jarosławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 r. poz. 1591 z zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać nazwę "Pasaż Poety Jerzego Hordyńskiego" pasowi komunikacyjnemu na Osiedlu Armii Krajowej - pierwszemu w prawo od ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, biegnącemu równolegle do bloku nr 10.
Zwięzła biografię Jerzego Hordyńskiego oraz szkic usytuowania pasażu i tablicy informacyjnej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

Uzasadnienie:

Z wnioskiem o nadanie nazwy "Pasaż Poety Jerzego Hordyńskiego" pasowi komunikacyjnemu na Osiedlu Armii Krajowej, połączeniu z ulicą Dąbrowskiego, zwrócił się pismem z dnia 29.08.2003 r. Pan Antoni Kraus - krewny oraz autor wspomnień i biografii Poety. (...)

Jerzy Hordyński, poeta i publicysta, urodził się w Jarosławiu w 1919 r. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej, 1945-1948 więzień sowieckich łagrów. W 1948 osiadł w Krakowie. W 1964 zamieszkał w Rzymie, gdzie zyskał uznanie, otrzymując m.in. nagrody: Gran Premio Italia, Prezydenta Miasta Rzymu i Le Muse (Florencja). Nadsyłał korespondencję do Życia Literackiego i Przekroju. Opublikował 14 zbiorów wierszy.
Jego upamiętnieniem przez radę Miasta Jarosławia jest tablica na domu wspomnień rodzinnych w Jarosławiu przy ul. Dąbrowskiego 4, oraz coroczny Regionalny Konkurs Recytatorski i Literacki im. Jerzego Hordyńskiego.

skan uchwały