ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 227/XXVIII/04
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia stosowania skrótu nazwy ulicy w Jarosławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 r. poz. 1591 z zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania dla potrzeb administracyjnych następujący skrót nazwy Alei im. płk. Wojciecha Szczepańskiego:

Aleja płk. W. Szczepańskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

skan uchwały