ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 305/XXXI/04
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 6 września 2004 r.

w sprawie zaliczenia drogi do drogi gminnej oraz nadania jej nazwy.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 r. poz. 1591 z zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jarosławskiego,

Rada Miasta Jarosławia uchwala:

§ 1

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych działkę oznaczoną nr 682/10 - obręb 5 m. Jarosławia, oraz nadać jej nazwę Chmielna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

Uzasadnienie:

Z wnioskiem o nadanie nazwy "Chmielna" wystąpili właściciele posesji usytuowanych przy działce nr 682/10. Działka ta powstała w wyniku podziału działki nr 682 na działki budowlane. Pełni ona funkcję komunikacyjną w stosunku do działek budowlanych i na dzień dzisiejszy spełnia przesłanki art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

skan uchwały