ulice.jaroslaw.pl

 

Podka.07.7.269

UCHWAŁA Nr 16/III/06
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 11 grudnia 2006 r.

w sprawie zaliczenia drogi usytuowanej na terenie Miasta Jarosławia do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu
(Rzeszów, dnia 15 lutego 2007 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych grunt oznaczony w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Jarosławia obręb 4 jako działki:
 - nr 2698/5 o powierzchni 0,1407 ha,
 - nr 2699/11 o powierzchni 0,0293 ha.

2. Przebieg w/w drogi gminnej określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


ZAŁĄCZNIK Nr 1 - MAPA (grafikę pominięto)