ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 594/LII/06
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie zaliczenia drogi usytuowanej na terenie Miasta Jarosławia do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu.

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 i art.. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn.zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala:

§ 1.

1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Przemysłową na terenie Miasta Jarosławia, od ulicy Pruchnickiej do ulicy Pawłosiowskiej.
2. Ulica Przemysłowa składa się z działek nr: 574, 576/28, 576/33, 576/34 - obręb 5 Miasta Jarosławia.
3. Przebieg w/w drogi gminnej określa załącznik graficzny do mniniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz