ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 677/LVII/06
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 22 maja 2006 r.

W sprawie nadania nazwy skwerowi w Jarosławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala:

§ 1

Nadaje się nazwę im. kpt. Władysława Koby skwerowi położonemu w Jarosławiu u zbiegu ulic Jana pawła II i Cegielnianej, oznaczonemu w ewidencji gruntów jako działka nr 863 - Jarosław obręb 5.

§ 2

Zwięzłą biografię Władysław Koby oraz położenie skweru, o którym mowa w § 1, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

Załącznik do Uchwały nr 677/LVII/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 maja 2006 r.:

Władysław Koba urodził się w Jarosławiu 14 stycznia 1914 r. w rodzinie kupieckiej. Po ukończeniu Gimnazjum Państwowego im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wstąpił w 1932 r. do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył w 1935 r. w stopniu podporucznika i został skierowany do służby zawodowej w 3 Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu, gdzie awansował do stopnia porucznika. W 1939 r. wziął udział w kampanii wrześniowej. Był dowódcą jednej z kompanii w obronnie twierdzy Modlin. Za okazaną odwagę został odznaczony na polu walki Krzyżem Walecznych.
Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego w Działdowie, skąd w 1939 r. został zwolniony i powrócił do Jarosławia. Działał w konspiracji pod pseudonimem "Rak", najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej w Obwodzie Jarosław. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Jarosławia, w 1944 r. przeniósł się do Przemyśla, gdzie objął stanowisko komendanta obwodu organizacji podziemnej "Niepodległość", a następnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Został awansowany 11.11.1944 r. przez władze emigracyjne w Londynie do stopnia kapitana i objął stanowisko kierownika stowarzyszenia "Wolność i Niezawisłość" w Przemyślu, a w 1947 r. prezesa Wydziału Rzeszów organizacji "WiN". Aresztowany 27.09.1947 r. był torturowany, a następnie skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 04.11.2005 r. w sprawie nadania jednej z ulic miasta Jarosławia imienia i nazwiska śp. kpt. Władysława Koby, zwrócił się pan Bogusław Nizieński - Sędzia sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Rzecznik Interesu Publicznego w latach 1999-2004, były żołnierz Armii Krajowej Obwodu Jarosław.Wnioskodawca przedstawił śp. kpt. Władysława Kobę jako człowieka godnego najwyższego szacunku i uznania, wzór niezłomnego oficera Wojska Polskiego, którego treścią życia była służba Polsce i walka o jej wolność i niepodległość.
W związku z tym, że Rada Miasta Jarosławia, uchwałą nr 187/XXII/03 z dnia 29 grudnia 2003 r., nadała nazwę jednej z ulic imieniem Romana Koby - młodszego brata Władysława, również człowieka zasłużonego, żołnierza A.K., Prezesa Kongresu Polaków w Szwecji, wielokrotnie odznaczanego, zm. w 2001 r., w celu uniknięcia nieporozumień mogących wyniknąć z 2 ulicami mającymi patronów o takich samych nazwiskach, proponuje się nadać nazwę im. kpt. Władysława Koby jednemu ze skwerów w mieście.

skan uchwały