ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 692/LIX/06
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala:

§ 1

Nadaje ulicy bocznej 3-go Maja, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 5 jako nr 2872 i nr 2868/4 nazwę: Wojskowa.

§ 2

Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

skan uchwały