ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 776/LXVIII/06
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje ulicy łączącej ulice Dojazdową i Misztale, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Jarosławia - obręb 3 jako działka nr 972, oraz część działki nr 345/2 biegnąca wzdłuż granicy m. Jarosławia z miejscowością Szówsko, nazwę: Społeczna.
Położenie ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Marian Janusz

skan uchwały