ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 14/III/06
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 11 grudnia 2006 r.

w sprawie uchylenia uchwały o nadaniu nazwy ulicy w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia postanawia:

§ 1

Uchylić uchwałę nr 692/LIX/06 rady Miasta Jarosławia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały