ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 199/XX/07
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy oraz sprostowania pisowni nazw istniejących ulic, placu i osiedla w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić nazwę ulicy Baśki Puzon, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1987 - Jarosław Obręb 4, na Czesławy Puzon ps. "Baśka".
Położenie ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprostować pisownię nazw istniejących ulic, placu i osiedla, które otrzymują brzmienie:
ul. Aleksandra Morgenbessera (dotychczasowa nazwa: ul. Aleksandra Morgenbesera),
ul. Głęboka (dotychczasowa nazwa: ul. Głębocka),
ul. kpt. Jana Schrama (dotychczasowa nazwa: ul. Kapitana Jana Szrama),
ul. Kornela Ujejskiego (dotychczasowa nazwa: ul. Karola Ujejskiego),
pl. Bóżnic (dotychczasowa nazwa: Plac Bożnic),
os. Słoneczne (dotychczasowa nazwa: Osiedle Słoneczna).

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

Uzasadnienie:

Z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy Baśki Puzon na nazwę Czesławy Puzon ps. "Baśka", pismem z dnia 04.07.2007 r. zwrócił się Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, w uzasadnieniu podając, że patronka ulicy miała na imię Czesława, zaś imię "Baśka" było jej pseudonimem konspiracyjnym, a obecna nazwa ulicy fałszuje prawdziwą tożsamość tej jarosławskiej patriotki i bohaterki.

Miejska Rada Narodowa dnia 23 listopada 1988 r. podjęła Uchwałę Nr III/20/88 w sprawie ustalenia nazw osiedli mieszkaniowych, ulic i placów w mieście Jarosławiu, zawierającą wiele błędów, z których najpoważniejsze dotyczą następujących przypadków:

ul. Aleksandra Morgenbessera (obecnie Aleksandra Morgenbesera):
- opuszczono 1 literę "s" w nazwisku patrona,
ul. Głęboka (obecnie Głębocka):
- prawdopodobnie pomylono 2 ulice, gdyż dawniej istniały ul. Głęboka i ul. Głębocka - obecnie Gottfrieda. Ulica Głeboka pozostała bez zmian, a jej pierwotny dokument nadania nazwy to uchwała nr XV/58/77,
ul. Kornela Ujejskiego (obecnie Karola Ujejskiego):
- popełniono oczywistą omyłkę wpisując Karola" zamiast "Kornela". Poprzednia uchwała nr XXX/95/72: Kornela Ujejskiego,
pl. Bóżnic (obecnie Plac Bożnic):
- można pisać "Bóżnica" lub "Bożnica", jednak ze względów historycznych powinno być Bóżnica, gdyż taka nazwa widnieje w poprzedniej uchwale nr XXX/95/72, oraz w takiej formie jest obecnie powszechnie stosowana,
os. Słoneczne (obecnie Osiedle Słoneczna):
- popełniono błąd: jest ulica Słoneczna, ale osiedle Słoneczne. W poprzedniej uchwale nr XXX/95/72 było: Osiedle Słoneczne.

Również w uchwale nr 236/XXVIII/92 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie zmian nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Jarosławia popełniono błąd:

ul. kpt. Jana Schrama (obecnie Kapitana Jana Szrama):
- w uchwale omyłkowo "spolszczono" pisownię nazwiska patrona na "Szrama".

Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy oraz sprostowania pisowni nazw istniejących ulic, pozwoli na uniknięcie dalszych nieporozumień związanych z funkcjonowaniem różnych form pisowni ulic, jak również uporządkuje fakty historyczne.

skan uchwały