ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 217/XXI/07
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się ulicy łączącej ul. Kruhel Pełkiński i ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 4 jako działka nr 125/1 nazwę: Rajska.
Położenie ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały